DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeСъс съдействието на Програмта за учене през целия живот на Европейския Съюз

Доклади по проекта MARCH

Най-новото в обучението по наука: Резултати от емпиричните проучвания на MA.R.CH

march empirical study

Докладът представя резутатите от проучването на проекта MARCH и съдържа списък на добрите практики, посочени от седемте държави партньори на проекта. Всички те са насочени към методики на преподаване на науки, приложи във всички средни училища. Целта на доклада е да направи обзор на сегашното състояние на преподаването по науки в Европа и да покаже най-ново в обучението по наука както на учителите, така и на ученциите.

Работата по този пакет се ръководи от Форум Демокрит. Докладът е написан от д-р Тодор Галев, Институт за изследване на обществата и знанието при БАН. Приноси и допълнения за доклада имат също Диана Попова от Форум Демокрит (България) и Юлия Канал от Jungvornweg (Германия).

Важно е да подчертаем, че резултатите в доклада не е задължително да представят пълна и абсолютна точна картина на образованието по науки в съответните държави. Представените данни по-скоро отразявят посоки на развиите и подчертават проблемите и предизвикателствата в областта.

Основни резултати:

  • Образованието в средните училища все още е свързано по-скоро със свят, ориентиран към науката, а не към бизнеса или индустрията, включително в държави с многогодишни традиции в образованието по науки и технологии.
  • Образованието по науки във всички държави-партньорки все още е по-скоро теоретично, околкото експериментално ориентирано
  • Дори сред водещите държави съответната политическа рамка не води до очакваните резултати.
  • Наблюдава се остра нужда от включване на семейсвото в науката и технологията. Подробните интервюта и наличните изследваняи показва само единични примери за добри практики, което означава, че публичните агенции трябва да обърнат специално внимание на проблема.
  • Оснобено вниманеи се изисква към обучение на учениците да разпознават точната науна информация, особено онлайн.

Прочетете пълния доклад тук (в pdf).

Lifelong Learning ProgrammeПроектът MARCH (MAking science Real in SCHools) е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Статиите и материалите тук отразяват гледната точка само на автора/авторите. Комисията по ниаккъв анчин не може да бъде отговорна за употребата на информацията, посочена по-горе.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education