DCSIMG
Lifelong Learning ProgrammeΜε την υποστήριξη του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πιλοτικές Εφαρμογές

Σχετικά με τις Σχολικές Πιλοτικές Εφαρμογές του MARCH

Οι πιλοτικές εφαρμογές βασίζονται στα αποτελέσματα των εργαστηρίων του MARCH με θέμα "Βιώσιμες Πόλεις" και αντλούνται από την εμπειρική μελέτη: Η παρούσα κατάσταση στην Επιστημονική Εκπαίδευση: Αποτελέσματα των Εμπειρικών Μελετών του MARCH (pdf), τις καλές πρακτικές, τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα που προέκυψαν μέσα από τα τοπικά (ΤΕ) και τα διεθνή εργαστήρια ανταλλαγής καινοτομίας (ΕΑΚ), καθώς και από τις νέες τεχνικές και εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των webinar. Περισσότεροι από 1200 καθηγητές και 1400 μαθητές ενεπλάκησαν άμεσα σε αυτές τις δραστηριότητες.

Στην αρχή των πιλοτικών εφαρμογών αναπτύχθηκε ένα εκπαιδευτικό εγχειρίδιο προκειμένου να βοηθήσει τους καθηγητές να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν τις πιλοτικές εφαρμογές στα σχολεία τους, το οποίο είναι διαθέσιμο στα ελληνικά προς μεταφόρτωση (σε pdf). Σε αυτό περιλαμβάνονται οι 21 καλές πρακτικές που συλλέχθηκαν και εφαρμόστηκαν επιτυχώς σε σχολεία όλων των χωρών-εταίρων, έτσι ώστε οι καθηγητές σε όλη την Ευρώπη να τις δοκιμάσουν στις τάξεις τους και να δημιουργήσουν καινούρια μονοπάτια μάθησης, με στόχο να κάνουν τη διδασκαλία της επιστήμης περισσότερο ελκυστική και ευχάριστη για τους μαθητές. Στο παράρτημα του εγχειριδίου περιλαμβάνονται επίσης πρότυπα σχέδια μαθήματος, ερωτηματολόγια, πηγές καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο τέλος.

Εκτός από το εγχειρίδιο, στις συμμετέχουσες χώρες διοργανώθηκαν 35 εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία διατίθενται και διαδικτυακά, με σκοπό να παρέχουν στις τοπικές εκπαιδευτικές κοινότητες πηγές, υλικό, καθοδήγηση και χρήσιμες συμβουλές. Με αυτόν τον τρόπο, έγινε πιο ομαλή η μετάβαση στο στάδιο των πιλοτικών εφαρμογών και ήταν πιο ευχάριστη τόσο για τους καθηγητές όσο και για τους μαθητές.

Οι πιλοτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν από το Φεβρουάριο έως τον Οκτώβριο του 2016 σε 143 σχολεία σε όλη την Ευρώπη. Στην εφαρμογή τους συμμετείχαν 9080 μαθητές και 1395 καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουν στο σχολείο τους στο χρόνο που εξυπηρετούσε τις δικές τους διδακτικές ανάγκες, με μόνη προϋπόθεση η διάρκειά τους να κυμαινόταν από δύο σχολικές ώρες μέχρι και ένα ολόκληρο σχολικό εξάμηνο. Η τελική αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών, η οποία επίσης περιλαμβάνει πιλοτικές εφαρμογές κάθε χώρας (Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Γερμανία, Σερβία, Λιθουανία, Βουλγαρία, Πορτογαλία), φωτογραφίες, αξιολόγηση και συμπεράσματα είναι διαθέσιμη προς μεταφόρτωση εδώ (σε pdf).

pilots europe

Οι πιλοτικές εφαρμογές υπηρέτησαν σωστά τους στόχους του προγράμματος, διαδίδοντας καλές πρακτικές σε όλες τις χώρες-εταίρους, ενημερώνοντας εκπαιδευτικούς και φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με καινοτόμους μεθοδολογίες πάνω στον τομέα τους, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να προσεγγίσουν την εκπαίδευση STEM με ένα διαφορετικό, έξω από τα συνηθισμένα τρόπο καθώς και εμπνέοντας μια επαγγελματική σταδιοδρομία στο πεδίο των επιστημών. Επιπλέον, τα δεδομένα των πιλοτικών εφαρμογών οδήγησαν στη σύνταξη μιας έκθεσης με τελικές συστάσεις η οποία διαμοιράστηκε σε υπουργεία και υψηλόβαθμα στελέχη της εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

Η μεθοδολογία του προγράμματος MARCH είχε επίκεντρο το μαθητή. Σε όλα τα συνέδρια και τα εργαστήρια ανταλλαγής καινοτομίας συμμετείχαν νέοι ενώ θέματα σχετικά με τη βιωσιμότητα, την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και τη σύνδεση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή ήταν συνεχώς παρόντα.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι των πιλοτικών εφαρμογών περιελάμβαναν τα εξής:

  • Να γίνει η εκπαίδευση STEM ελκυστική στους μαθητές
  • Να εμπλακούν οι μαθητές σε προγράμματα συνεργατικού χαρακτήρα, να δουλέψουν σε ομάδες και να λάβουν ανατροφοδότηση από συνομηλίκους τους
  • Να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στα μαθήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM
  • Να ενημερωθούν οι μαθητές για την ποικιλία επιλογών όσον αφορά την απόκτηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας σχετικής με τα επιστημονικά πεδία του STEM
  • Να γίνει προώθηση της επιστημονικής σκέψης, της λογικής και κριτικής σκέψης, καθώς και της επίλυσης προβλημάτων
  • Να συνδεθούν παραδείγματα και φαινόμενα της καθημερινής ζωής με την επιστήμη και τη τεχνολογία, μέσω μιας διεπιστημονικής και διαθεματικής προσέγγισης
  • Να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και της συνεργατικότητας


Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί στόχοι των πιλοτικών εφαρμογών περιελάμβαναν δεξιότητες σχετικές με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, υπηρετώντας με αυτόν τον τρόπο τον χαρακτήρα δια βίου μάθησης του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι περιελάμβαναν: την ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να ανακαλύψουν καινοτόμους μεθοδολογίες που να ταιριάζουν στις ανάγκες της τάξης τους˙ τη δημιουργία ενός δικτύου εκπαιδευτικών που θα μοιράζονται, θα αξιολογούν και θα εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε όλες τις χώρες εταίρους˙ την παροχή μια πλατφόρμας διαβούλευσης μεταξύ φορέων χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικών και μαθητών˙ την προώθηση νέων πρακτικών στη διδασκαλία, με σκοπό να γίνουν ελκυστικά στους μαθητές τα μαθήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM˙ την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση των μαθημάτων˙ την παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, ώστε να λάβουν μέρος σε επιστημονικά προγράμματα με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών τους.

Lifelong Learning ProgrammeΤο πρόγραμμα MARCH (MAking science Real in SCHools) χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
British CouncilBritish Science AssociationForum DemokritJungvornwegScience on SocietyEducation Development CentreCiencia VivaCenter for the Promotion of ScienceEducational Radio-Television Directorate, Greek Ministry of Education